กรุณากรอกแบบฟอร์มการรับประกัน

ไม่ต้องเว้นวรรค
//

ไซส์ยางล้อหน้า

! สามารถดูได้จากบริเวณแก้มยาง

ไซส์ยางล้อหลัง

! สามารถดูได้จากบริเวณแก้มยาง

การรับประกันยาง

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน

เป็นยางที่ซื้อจากบริษัทที่เป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมายจากบริษัทเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัดโดยมีการข้อมูลในใบรับประกันครบถ้วนเท่านั้น

 • เป็นยางที่ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
 • เป็นยางที่ใช้กับรถจักรยานยนต์รุ่นที่กำหนดสำหรับยางขนาดนั้น ๆ โดยบริษัทบริจสโตน
 • เป็นยางที่ใช้กับรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งเป็นครั้งแรกเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกัน
 • ยางต้องมีเนื้อยางมากกว่า 1/32 นิ้ว หรือมากกว่าสะพานยาง
 • ระยะเวลาเวลาการรับประกันควาบบกพร่องในการผลิตสินค้าคือ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อ (ตามหลักฐานใบรับประกันและใบเสร็จ) หรือไม่เกิน 4 ปีจากวันผลิต
 • ไม่ตกอยู่ในลักษณะของ ‘ยางที่ไม่เข้าข่ายการรับประกัน’

ยางที่มีลักษณะตรงตามเงื่อนไขที่ระบุด้านบน ซึ่งเกิดข้อบกพร่องจากการผลิตโดยผู้ผลิต จะได้รับการพิจารณาเปลี่ยนยางใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน หรือได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขการรับประกันของทางเพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัด

โดยการพิจารณาลักษณะความชำรุดบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงดุลยพินิจในการตัดสินใจเงื่อนไขในการรับประกันต่างๆ
อันเกี่ยวกับสินค้าทุกประการ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของบริษัท เพซแม็กซ์ มอเตอร์สปอร์ต จำกัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและให้ถือว่าการพิจารณาดังกล่าวเป็นที่สิ้นสุด

ยางที่ไม่เข้าข่ายการรับประกัน
 1. ยางที่มีเนื้อยางน้อยกว่า 1/32 นิ้ว หรือน้อยกว่าสะพานยาง
 2. ยางที่เสียหายอันเนื่องมาจาก
  • 2.1 ยางที่เสียหายเนื่องจากการวัตถุแปลกปลอมบนเส้นทางที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตะปูตำ แก้วบาด เศษเหล็ก หรือการถูกทิ่มแทง กรีด กระแทกอย่างรุนแรง
  • 2.2 การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การเติมลมยางที่แข็งหรืออ่อนเกินไป, การบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่มาตฐานที่ยางกำหนด, การใช้ความเร็วเกินกว่ามาตรฐานที่ยางกำหนด, ยางที่เสียหายจากอุปกรณ์อื่นๆ ของรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ใส่ล้อไม่ตรง บิดเบี้ยว ระบบเบรกไม่สมบูรณ์ ระบบรองรับการสั่นสะเทือนไม่สมบูรณ์, การใช้ยางในการขี่เพื่อแข่งขัน, ยางที่ถูกติดตั้งอย่างผิดวิธี, ยางที่เสียหายจากการติดตั้งใช้โครงสร้างยางหน้าและหลังไม่เหมาะสมกัน ยางที่เกิดความเสียหายจากขับขี่โลดโผน และความเสียหายจากการลากจูง
  • 2.3 การบำรุงรักษายางที่ไม่ถูกต้อง เช่น ยางที่มีอาการแตกลายงาบนหน้ายาง แก้มยาง หรือร่องยาง อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แสงแดด และปัจจัยอื่นๆภายนอก
  • 2.4 การเติมสารแปลกปลอมในยาง เช่น การเติมก๊าซอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ไนโตรเจนหรืออากาศ การเติมเติมน้ำยากันรั่ว หรือน้ำยาถ่วงยาง
  • 2.5 การซ่อมบำรุงที่ผิดวิธี
  • 2.6 ยางที่มีการดัดแปลง เช่น ยางที่ถูกสลักลายยางใหม่ หรือเซาะเพิ่มเติมจากเดิม ยางที่ถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของยางให้แปลกจากเดิม
  • 2.7 ยางที่เสียหายจากถูกเปลวเพลิง, สารเคมีกัดกร่อน, ถูกกรีดหรือเจาะ, อุบัติเหตุ, ขโมย,
 1. ยางที่ใช้กับยางในที่ผิดขนาดตามที่บริจสโตนระบุ
 2. ยางมือสอง
ทางบริษัทจะอนุมัติการรับประกันยางโดย
 • เปลี่ยนยางใหม่ หากยังใช้งานไม่ถึง 50% ของเงื่อนไขเนื้อยางที่รับประกัน หรือ ระยะเวลาจากวันที่ซื้อไม่เกิน 12 เดือน (ตามวันที่ตามใบเสร็จและใบรับประกัน) และเข้าค่ายการรับประกัน บริษัทจะทำการเปลี่ยนยางใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ให้ส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไป หากยังใช้งานเกิน 50% ของเงื่อนไขเนื้อยางที่รับประกัน ทางบริษัทจะคิดเป็นส่วนลดตามอัตราส่วนการใช้งาน คำนวณโดยใช้อัตราส่วนนั้นต่อราคายางบริจสโตนใหม่ในรุ่นและขนาดเดียวกัน ลูกค้าจะสามารถใช้ส่วนลดได้กับการซื้อยางบริจสโตนในครั้งต่อไป

** ทั้งสองกรณีทางผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงในการเปลี่ยนยางและภาษีมูลค่าเพิ่มของยางใหม่ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินในรูปแบบของเงินสด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันความบกพร่องในการผลิตสินค้าโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า